Algemene Voorwaarden

1. Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die Dashing Translations & Corrections (hierna te noemen "Dashing T&C") opdraagt vertaal- of correctiewerkzaamheden te verrichten.

2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst
2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang Dashing T&C de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Dashing T&C, of door schriftelijke bevestiging door Dashing T&C van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt e-mail verstaan.
2.3 Dashing T&C zal de opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.
2.4 Tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk bij de opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt Dashing T&C als opdrachtgever degene die de opdracht aan Dashing T&C heeft verstrekt.
2.5 Indien Dashing T&C in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Dashing T&C gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

3. Levertermijn en tijdstip van levering
3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door Dashing T&C in acht genomen, tenzij Dashing T&C in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. Dashing T&C is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door Dashing T&C per e-mail. Leveringen per koerier zijn voor rekening van opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
3.3 In verband met de uitvoering door Dashing T&C van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door Dashing T&C mogelijk te maken.

4. Wijziging of intrekking van een opdracht
4.1 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van Dashing T&C, dan behoudt Dashing T&C zich het recht om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.
4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen voorwaarden van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door Dashing T&C van kracht.
4.3 Indien een verstrekte opdracht door de opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is de opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij Dashing T&C aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van Dashing T&C en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dashing T&C zal het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan de opdrachtgever.

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
5.1 Dashing T&C verplicht zich naar de opdrachtgever toe zorg te dragen voor de deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar beste weten en kunnen van Dashing T&C.
5.2 Dashing T&C heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen.
5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door Dashing T&C van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.
5.4 Dashing T&C zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Dashing T&C zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van de verkregen informatie. Dashing T&C kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. Honorarium, betaling en incassokosten
6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de originele tekst (brontekst) te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door Dashing T&C met de opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen. De standaardtarieven en het geldende minimumtarief worden per e-mail op voorhand aan de opdrachtgever medegedeeld.
6.2 Dashing T&C hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen brontekst van complexe aard, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.3 Tarieven worden vermeld exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6.4 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van Dashing T&C. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. Klachten en geschillen
7.1 Klachten over geleverde vertalingen dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke beargumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan Dashing T&C kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden klachten uitsluitend in behandeling genomen indien Dashing T&C alsnog hierin toestemt.
7.3 In geval van klacht of geschil zal Dashing T&C hun standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s).
7.4 Indien Dashing T&C de klachten ten dele of geheel gegrond acht, zal Dashing T&C alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Dashing T&C kan door de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Dashing T&C toerekenbare tekortkoming. Dashing T&C is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft Dashing T&C zich van iedere aansprakelijkheid.
8.2 De aansprakelijkheid van Dashing T&C is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW van de desbetreffende opdracht tot maximaal 1000,00 €(duizend euro).
8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door Dashing T&C vertaalde teksten, ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door Dashing T&C opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat Dashing T&C naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.
8.4 Dashing T&C is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Dashing T&C is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).
8.5 De opdrachtgever vrijwaart Dashing T&C tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding
9.1 Dashing T&C is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.
9.2 Indien Dashing T&C door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Dashing T&C zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, ziekte en maatregelen van overheidswege gerekend.

10. Auteursrechten
10.1 Het auteursrecht behoort Dashing T&C toe tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever, waarna de rechten overgaan naar opdrachtgever.
10.2 Indien nadrukkelijk overeengekomen, dient Dashing T&C genoemd te worden als vertaler.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Dashing T&C is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een opdrachtgever Dashing T&C juridisch aansprakelijk zou stellen, dient dit ter allen tijde in Nederland te gebeuren.

12. Overige
12.1 Onder Dashing T&C Translations wordt verstaan: Dashing T&C Translations, gevestigd te Groningen in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52158578.
12.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dashing T&C en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Dashing T&C uitdrukkelijk vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met de toepassing daarvan.